Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A32 Aansluiting Heerenveen-Centrum

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 13 september 2018, met kenmerk IENW/BSK-2018/195521, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 31 referentiepunten, gelegen langs de A32 ter hoogte van de aansluiting Heerenveen-Centrum. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 2 mei 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Heerenveense Courant” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn is één zienswijze ontvangen. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. De zienswijze wordt beantwoord in de zienswijzenota die als bijlage bij het besluit is gevoegd. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 19 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
De aanleiding van deze wijziging is het volgende. De gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland willen Heerenveen beter bereikbaar maken. Er zijn daarom maatregelen ontwikkeld om de aansluitingen op de A32 ter hoogte van Heerenveen te verbeteren. Deze maatregelen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer tussen de kern Heerenveen en de A32.

Onderdeel van de maatregelen zijn de volgende wijzigingen aan de A32 ter hoogte van de aansluiting Heerenveen-Centrum:

  • aan de oostzijde van de A32 zal de bestaande toerit richting Leeuwarden worden ‘omgeklapt’. Vanuit Heerenveen kan het verkeer in de nieuwe situatie rechtsaf de toerit oprijden en na een boog van 180 graden invoegen op de A32 richting Leeuwarden;
  • als gevolg van bovenstaande wijziging wordt ook de bestaande afrit van de A32 vanuit het zuiden aangepast. Deze zal verder naar het oosten uitbuigen dan nu het geval is.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van deze maatregelen. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidproductie plafond op 30 referentiepunten moet worden gewijzigd. Van deze 30 referentiepunten moeten er 3 verplaatst worden. Tevens moet een extra referentiepunt worden toegevoegd.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, worden maatregelen getroffen. Deze is omschreven in het ontwerpbesluit.

Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Ligging refentiepunten Heerenveen-Centrum

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 13 september 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 24 april 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag gemeente Heerenveen d.d. 19 december 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister