Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Parallelweg Hedel

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 17 november 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/280092, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 22 referentiepunten, gelegen langs de A2, ter hoogte van de Parallelweg in Hedel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag
21 september 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “De Toren Bommelerwaard” in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel gepubliceerd. Er zijn binnen de daarvoor bestemde termijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op donderdag 23 november 2017 in de Staatscourant en in het eerder genoemde huis-aan-huisblad gepubliceerd.

Aanleiding
In het kader van de jaarlijkse naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen is geconstateerd dat in het geluidregister een geluidscherm langs de A2 tussen kilometer 104,8 en 105,1 is opgenomen, dat nooit is gerealiseerd. Het gevolg is dat het geluidregister afwijkt van de werkelijke situatie.

Uit nader onderzoek blijkt dat dit geluidscherm onderdeel was van het Tracébesluit “A2 Trajecten knooppunt Everdingen – knooppunt Deil en Zaltbommel – knooppunt Empel “. Gedurende de uitvoering van dit Tracébesluit bleek dat de woning waarvoor dit scherm zou worden gerealiseerd, aan de woonbestemming was onttrokken. Hierdoor was de noodzaak om dit geluidscherm te realiseren niet meer aanwezig. Gelet op de van de werkelijke situatie afwijkende kenmerken in het geluidregister ligt een aanpassing van de geluidproductieplafonds ter hoogte van deze locatie voor de hand.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, wordt een doelmatige maatregel getroffen. Deze is omschreven in het ontwerpbesluit. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de maatregelen. De op het besluit betrekking hebben stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 17 november 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 18 september 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister