Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Knooppunt Sabina – Steenbergsche Vliet

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 21 juni 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/169153, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs A4 tussen het knooppunt Sabina en de kruising met de Steenbergsche Vliet en langs de A59 ter hoogte van het knooppunt Sabina.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
14 april 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen
“Moerdijkse Bode” en “Steenbergse Bode”gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op vrijdag 25 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op woensdag 23 juni 2021 is tevens een kennisgeving verschenen in de eerder genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over 2017 is geconstateerd dat verschillende geluidproductieplafonds langs de A4 tussen het knooppunt Sabina en de kruising met de Steenbergsche Vliet zijn overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door een sterke groei van het verkeer als gevolg van de openstelling van de A4 in 2014 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven en om de eventuele toename van de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten langs het wegvak weg te nemen.

Uit de onderzoeken blijkt dat bronmaatregelen en afschermende maatregelen doelmatig zijn en dat bij het merendeel van de geluidsgevoelige objecten de toename van de geluidsbelasting kan worden weggenomen. Bij 5 woningen is het niet doelmatig gebleken de toename volledig weg te nemen. Op basis van deze onderzoeken heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Inzagetermijn (termijn verstrijkt 6 augustus 2021)  

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 21 juni 2021

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Besluit d.d. 8 april 2021 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn verstrijkt 6 augustus 2021) 

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister