Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Hogesnelheidslijn Zuid, Heerjansdam (spoor)

Ontwerpbesluit verlaging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 14 mei 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/144393 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs een gedeelte van de Hogesnelheidslijn-Zuid ter hoogte van Heerjansdam. De te wijzigen referentiepunten liggen in de gemeenten Zwijndrecht en Hoekse Waard.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 mei 2024 in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen “Het Kompas Hoeksche Waard”, “Brug – Zwijndrecht” en “Schakel Barendrecht”. Op dit ontwerpbesluit zijn drie zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Tussen nu en 2035 zijn er diverse ontwikkelingen in het gebruik van de HSL Zuid die er toe leiden dat op een drietal locaties een overschrijding kan ontstaan van de geldende geluidproductie-plafonds. De bedoelde ontwikkelingen zijn dat er nieuw reizigersmaterieel zal worden ingezet (de Intercity Nieuwe Generatie, ICNG) en dat er meer treinen met een hogere snelheid zullen gaan rijden.

Om de toename van geluid tijdig aan te pakken heeft ProRail onderzoek laten uitvoeren naar deze drie locaties. Een van deze locaties betreft het gedeelte van de HSL Zuid ter hoogte van Heerjansdam. Uit dit onderzoek blijkt dat door genoemde ontwikkelingen er overschrijdingen ontstaan van de geluidproductieplafonds en dat met het treffen van bronmaatregelen de overschrijdingen voor een deel ongedaan kunnen worden gemaakt.

Na het treffen van deze maatregelen is er bij 11 woningen nog sprake van een overschrijding van de toetswaarde. Voor deze woningen is het niet doelmatig om maatregelen te treffen die deze overschrijdingen wegnemen. Voor deze 11 woningen onderzoekt ProRail of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Voor de betrokken woning is de wettelijke binnenwaarde 36 dB. Als dat het geval is, dan zal aan de eigenaar van de woning worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 27 juni 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 16 mei 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 27 juni 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.