Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Doetinchem-Gaanderen (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 9 december 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/329717 het verzoek van ProRail heeft toegewezen om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Doetinchem-Gaanderen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 5 oktober 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Doetinchems Vizier” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op 14 december 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Doetinchems Vizier” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Nalevingsverslag 2016 is een overschrijding geconstateerd van de geluidproductieplafonds op de referentiepunten langs het spoor tussen Doetinchem en Gaanderen. Op dit traject is in het verleden de snelheid van het treinverkeer verhoogd. Deze hogere rijsnelheden zijn de aanleiding voor de overschrijdingen.

Om weer te voldoen aan de Wet milieubeheer heeft ProRail laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven. Uit het onderzoek blijkt dat voor 3 woningen binnen het onderzoeksgebied de toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting zal worden overschreden wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt vervolgens dat voor Ă©Ă©n woning geluidmaatregelen doelmatig zijn en de overschrijding van de toetswaarde kan worden weggenomen. Bij 2 woningen komen geen doelmatige maatregelen in aanmerking. Voor deze twee woningen moet ProRail onderzoeken of zij in aanmerking komen voor het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woning.

Inzagetermijn (termijn is 27 januari 2022 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf woensdag 6 oktober 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Aanvraag ProRail (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is 27 januari 2022 verlopen)  

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister