Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A35/N18 – Westerval (gemeente Enschede)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 4 juni 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/150296 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A35 en N18 ter hoogte van de aansluiting van beide wegen. De referentiepunten liggen in de gemeente Enschede.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 5 juni 2024 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Enschede” gepubliceerd.

Aanleiding

In de nalevingsonderzoeken over de jaren 2019 en 2020 is geconstateerd dat er een overschrijding is van de geluidproductieplafonds op referentiepunten gelegen langs de aansluiting van de N18 (Westerval) op de A35.

Uit onderzoek blijkt dat dat de geluidproductieplafonds zonder aanvullende maatregelen blijvend zullen worden overschreden. Ter hoogte van de overschrijdingen is reeds tweelaags ZOAB aanwezig op de hoofdrijbanen van de A35 en de N18 ten zuiden van de aansluiting. Vanwege technische bezwaren is het niet mogelijk om op de toe- en afritten van de A35 tweelaags ZOAB toe te passen. Vanwege technische bezwaren is het toepassen van tweelaags ZOAB op de N18 nabij en tussen de toe- en afritten van de A35 eveneens niet mogelijk.

Uit onderzoek op woningniveau blijkt echter dat bij geen enkel geluidsgevoelig object binnen de onderzoeksgebieden de toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting wordt overschreden. Dat komt omdat de verkeersintensiteit op de meeste hoofdrijbanen afneemt. Het treffen van aanvullende geluidmaatregelen is daarom niet doelmatig.

Op grond van deze onderzoeken heeft Rijkswaterstaat mij verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn loopt tot en met 17 juli 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 6 juni 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn loopt tot en met 17 juli 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister