Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Groningen – Winschoten (spoor)

Ontwerpbesluit verlaging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 5 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/74869 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs een gedeelte van het spoortraject tussen Groningen en Winschoten. De te wijzigen referentiepunten liggen in de gemeente Midden-Groningen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 6 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Regiokrant”. Op het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

In het project Wunderline werken Groningse gemeenten samen met ProRail en Duitse partners aan de verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. In het kader van dit project is besloten om voor eind 2024 een snelheidsverhoging door te voeren voor het traject Sappemeer-Zuidbroek. Samen met de extra sneltrein Groningen-Winschoten die sinds 2019 rijdt, leidt dit tot een overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds ter hoogte van Sappemeer.

Uit onderzoek dat ProRail heeft laten uitvoeren blijkt dat met het aanbrengen van raildempers de overschrijdingen voor een deel ongedaan kunnen worden gemaakt. Op een deel van het traject tussen Sappemeer en Zuidbroek is geen sprake van geluidknelpunten bij woningen of andere geluidgevoelig objecten en is het daarom niet doelmatig raildempers toe te passen.

Op grond van dit onderzoek verzoekt ProRail om de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 7 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.