Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nijmegen, spoortraject Nijmegen-Den Bosch

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 14 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/325643 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Nijmegen toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Nijmegen – Den Bosch voor zover gelegen binnen de gemeente Nijmegen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 17 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “De Brug Nijmegen”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

De gemeente Nijmegen heeft geconstateerd dat op het traject Nijmegen – Den Bosch de geluidsproductieplafonds veel hoger zijn dan de werkelijke geluidproductie. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail is gebleken dat het niet noodzakelijk is de aanwezige geluidruimte te behouden. Gelet op de doelstelling van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verzocht om een verlaging van de geluidproductieplafonds langs dit traject. De plafondwaarden van 129 referentiepunten worden verlaagd met gemiddeld 5 dB.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn verlopen op 30 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
20 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn verlopen op 30 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.