Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50 Ekkersrijt-Son

Besluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 21 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/347513 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluid-productieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A50 gelegen tussen de Huizingalaan (Eindhoven) en de aansluiting Son en Breugel

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 29 september 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Groot Eindhoven” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is door diverse particulieren en een wijkvereniging Ă©Ă©n gelijkluidende zienswijze ingebracht.
Op woensdag 22 november 2023 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in diezelfde week in de huis-aan-huisbladen “De Mooi Son en Breugel Krant” en “Groot Eindhoven”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over 2014 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A50 tussen de Huizingalaan (Eindhoven) en de aansluiting Son en Breugel dreigen te worden overschreden. De overschrijding zal in de toekomst nog toenemen als geen maatregelen worden genomen.

In 2015 zijn ter hoogte van Son al geluidmaatregelen gerealiseerd. Deze maatregelen bestonden enerzijds uit ‘herstelmaatregelen’ die tot doel hadden om een akoestische situatie te creĂ«ren die al ten tijde van de openstelling van de A50 aanwezig had moeten zijn. Anderzijds bestonden de maatregelen uit een maatregelen om een overschrijding van de geluidproductieplafonds te voorkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat deze nalevingsmaatregel onvoldoende is om tot en met 2030 aan de geluidproductieplafonds te voldoen. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken dan wel te voorkomen.

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de overschrijdingen van de toetswaarde kunnen worden opgelost met doelmatige geluidmaatregelen in de vorm van tweelaags ZOAB en geluidschermen.

Rijkswaterstaat heeft verzocht de in 2015 getroffen maatregelen en de nu te realiseren maatregelen in het geluidregister te laten opnemen en de geluidproductieplafonds te wijzigen. Met dit besluit wordt met dit verzoek ingestemd.

Inzagetermijn (termijn loopt tot en met 4 januari 2024) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 23 november 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Rechtsmiddelen (termijn loopt tot en met 4 januari 2024)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister